• Bitcoin
  Bitcoin
 • Ethereum
  Ethereum
 • Litecoin
  Litecoin
 • Solana
  Solana
 • Ripple
  Ripple
 • Polygon
  Polygon
 • USDC
  USDC
 • Chainlink
  Chainlink
 • Polkadot
  Polkadot
Övriga kryptovalutor →
 • Bitcoin
  Bitcoin
 • Ethereum
  Ethereum
 • Litecoin
  Litecoin
 • Solana
  Solana
 • Ripple
  Ripple
 • Polygon
  Polygon
 • USDC
  USDC
 • Chainlink
  Chainlink
 • Polkadot
  Polkadot
 • Bitcoin
  Bitcoin
 • Ethereum
  Ethereum
 • Litecoin
  Litecoin
 • Solana
  Solana
 • Ripple
  Ripple
 • Polygon
  Polygon
 • USDC
  USDC
 • Chainlink
  Chainlink
 • Polkadot
  Polkadot
Köp kryptovaluta

Vad är tether?

Tether är en så kallad stablecoin. Det är det första lyckade exemplet på detta och den är alltjämt ohotat störst i kategorin, trots att stablecoins växt i antal. Vi kommer här att förklara både vad tether och stablecoins är, varför de finns och vilka problem de kan medföra.

Syftet med stablecoins

I begynnelsen av kryptovalutornas era handlades alla altcoins (det vill säga kryptovalutor andra än bitcoin) med bitcoin. Många traders vill dock kunna avstå från att exponeras mot bitcoins volatila pris ifall de tror att priset är på väg att falla, så ett behov av att i stället kunna växla sitt innehav mot stabila fiatvalutor som amerikanska dollar eller euro uppenbarade sig.

Ska man dessutom skicka ett visst belopp denominerat i fiatvaluta till någon annan finns det stor risk att beloppet angett i kryptovaluta hinner ändra sig innan man fått i väg summan, så även här innebär det fördelar att kunna skicka ett belopp angivet i till exempel amerikanska dollar.
En annan avgörande aspekt är att många aktörer inom kryptovalutor hade – och har – stora problem med att upprätta bankkontakter och andra nödvändiga samarbeten för att kunna hantera fiatpengar. Det är i praktiken även ofta mycket svårt eller till och med omöjligt för många aktörer att överhuvudtaget kunna följa de regelverk som finns avseende hantering av fiatpengar då detta bland annat kräver dyra tillstånd och innebär otroliga mängder byråkrati.
Därmed dröjde det inte länge förrän så kallade stablecoins var ett faktum, varav tether var den första att framgångsrikt lyckas etablera sig.

Flera metoder att styra priset på stablecoins

Stablecoins har alltså som syfte att följa värdet på en viss valuta eller tillgång. De kan även vara skapade för att följa en korg, det vill säga en samling, av flera tillgångar. Detta kan uppnås med olika metoder som alla har för- och nackdelar. Ett alternativ, och den metod som tether använder sig av, är helt enkelt att inneha en viss andel, eller hela beloppet, av den underliggande tillgången – det vill säga amerikanska dollar i detta fall – som täckning för sin stablecoin.
Värdet på stablecoinen garanteras i dessa fall alltså av att utfärdaren lovar att faktiskt också äga den underliggande tillgången. Man kan i förekommande fall även ha rätt att byta in sina stablecoins mot den underliggande tillgången, även om detta i praktiken ofta är svårt och sällan görs.
Andra stablecoins försöker att syntetiskt, till exempel med hjälp av algoritmer, påverka utbud och andra parametrar för att uppnå den prissättning man eftersträvar. Detta tillvägagångssätt påminner mycket om sättet som centralbanker arbetar med sin penningpolitik för att påverka valutans värde.

Funkar verkligen Tether och stablecoins då?

Svaret på den frågan är nog “ja, oftast”. Tyvärr är det dock så att det inte riktigt räcker till om man vill vara säker på att valutan ska göra det den är till för, nämligen att ha ett stabilt värde.
Det är bevisligen så att stablecoins faktiskt inte säkert ger det värde de ska när det väl gäller, det vill säga när marknaden är orolig och många till exempel vill köpa eller sälja samtidigt. Det säger sig självt att det inte är till så stor nytta ifall det funkar nästan alltid, men inte just de gånger man verkligen har behov av det.
Ser man på prisgrafen för tether kan man konstatera att priset, om än för korta stunder, faktiskt har pendlat mellan 0,91 och 1,07 amerikanska dollar (USD) och det är inte särskilt roligt om man får uppåt 9 procent mindre i handen än utlovat den gång man faktiskt verkligen behöver.

Tether föremål för mycket kritik av kryptofolk

Såsom redan har nämnts garanteras värdet på tether av att företaget bakom lovar att alla tether de utfärdar backas upp av lika många faktiska amerikanska dollar. De har dock under lång tid haft mycket svårt att bevisa detta och de bevis de själva har lagt fram har långt ifrån skingrat misstankarna om att tether inte alls är uppbackad av riktiga dollar i den utsträckning de själva påstår. Tvärtom har de allt som oftast snarast ökat misstankarna.

Även den amerikanska motsvarigheten till Finansinspektionen, SEC, utredde länge huruvida det fanns oegentligheter kring företaget Tether och deras löften. Man ansåg att det fanns en risk att Tether vilseledde sina investerare. Dessutom anklagades Tether för att otillbörligt ha flyttat i väg 850 miljoner dollar och sedan försökt ersätta summan genom att tömma Tethers reserver, som förstås inte alls skulle användas till detta.

Till sist valde ägarna av Tether att gå med på att betala 18,5 miljoner dollar för att, som de uttryckte det, lägga saken bakom sig. De erkände med andra ord på intet sätt att de agerat felaktigt.

Tether – en risk för bitcoin?

De många frågetecknen kring Tether har spillt över i farhågor kring hur mycket detta potentiellt kan inverka på bitcoins pris, och många är oroliga för att bitcoins pris tryckts upp med hjälp av tether. Detta i kombination med att utfärdaren av många misstänks trycka upp fler och fler tether utan uppbackning av något reellt gör att många tror att bitcoinpriset skulle påverkas mycket negativt ifall det skulle framkomma att Tether verkligen har missköts.
Tether har även nära sammankopplingar till ledningen för kryptobörsen Bitfinex och det har ansetts vara problematiskt och leda till intressekonflikter. Tidvis är det även så att en bitcoin kostar mer i tether än i amerikanska dollar på många börser, vilket förstås betyder att tether trots allt anses vara värt mindre än en äkta amerikansk dollar.
Med detta sagt är det dock bra att komma ihåg att debatten kring tether har pågått i åratal och att utfäraderen hittills faktiskt har lyckats att fortsätta bedriva sin verksamhet och att tether, trots stor konkurrens, alltjämt utgör den absolut största stablecoinen på marknaden.
Dessutom har det sagts att om det skulle visa sig att företaget Tether verkligen är inblandat i fuffens och att många skulle överge valutan är det rimligt att anta att värdet helt enkelt snabbt skulle flyttas in i bitcoin igen, alternativt en annan stablecoin och att situationen endast skulle orsaka tillfälliga problem.

Kritik även från myndigheter

Som så ofta annars vad gäller kryptovalutor ser inte myndigheter och dess representanter alltid på med blida ögon och så är förstås även fallet med stablecoins. Det har sagts att tether är ett hot mot den finansiella stabiliteten.

Det är inte så svårt att förstå varför myndigheter, som hitintills har haft full kontroll och översyn över sina valutor, ogillar att helt andra aktörer konkurrerar med en likvärdig produkt som deras valuta. Dessutom är det en produkt som på många sätt är tekniskt överlägsen “originalet” och möjliggör transaktioner av obegränsade summor och ofta utan att efterlevnad av lagar om kundkännedom kan säkerställas.
Med detta sagt har dock till exempel Riksbankens vice riksbankschef Per Jansson uttalat sig positivt om stablecoins då dessa tvingar centralbankerna att “steppa upp och fundera på sina tjänster i ett nytt ljus”.

Framtiden för stablecoins

Som alltid är det svårt att sia om framtiden, men det torde vara tveklöst att behovet av att snabbt och enkelt kunna avsluta sin exponering mot volatiliteten hos “vanliga” kryptovalutor inte lär försvinna i första taget.
Det som kommer att avgöra framtiden för stablecoins är sannolikt till syvende och sist om och hur myndigheter agerar mot dessa. Fortsätter centralbanker att se det som ett hot mot deras mandat och arbete kommer de med största sannolikhet att reglera dessa, med mer eller mindre lyckat resultat.

Regleringar kan vara både bra och dåliga

Regleringar kan förstås verka hämmande på stablecoins, men det kan även bli så att regleringar innebär en skjuts för förtroendet, samt innebär ökad kontroll och insyn. Detta skulle stablecoins förmodligen må bra av med tanke på hur mycket spekulationer och osäkerhet som omgärdar dem. Exakt hur eventuella regleringar faktiskt inverkar är omöjligt att säga förrän regleringarna definierats, men att dessa alltid skulle vara av ondo är en alltför förenklad bild.
Att existera helt isolerade och utan vare sig kontroll eller regler är knappast långsiktigt hållbart för någon kryptovaluta och lämnar ett stort utrymme för oegentligheter, så att kategoriskt avfärda regleringar på principiella grunder om en önskad frihet är kanske inte vägen att gå om man vill att företeelsen ska bli allmänt utbredd.
Capture

Sveriges största nyhetsbrev för krypto

Få veckans bästa kryptonyheter rakt ner i inkorgen.